Storkyrkodebaclet: Länksamling

Länkar kring det jag kallar storkyrkodebaclet, det vill säga storkyrkoprästernas utspel i DN samt diverse respons. Här finns tidningsartiklar, samt ett mindre antal blogginlägg och tweets i eget urval. Min avsikt är att fylla på listan allteftersom. Tips är välkomna. Garantier för att tips förs in i listan ges ej.

Onsdag 19/8, kl 00:29
”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”
Fem storkyrkopräster med domprost Hans Ulfvebrand i spetsen åberopar såväl Nathan Söderblom som Andra vatikankoncilie-dokumentet Nostra Aetate som stöd för att mena att det finns flera olika vägar till Gud, att religionerna måste tala med varandra bland annat för att uppnå fred och undvika konflikter. De berättar att de själva bjudit in företrädare för olika religioner till gudstjänster i Storkyrkan.
http://www.dn.se/debatt/var-kyrka-maste-vara-oppen-for-andra-religioner/

01:26
Thomas Idergard kommenterar debattartikeln på Facebook och menar att Nostra Aetate ingalunda säger det som storkyrkoprästerna menar.
https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/10152937898916529

kl 08:04
Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar debattartikeln på Facebook, och poängterar vikten av religionsdialog för fredsfrågan.
https://www.facebook.com/antjejackelen/posts/1705235393037551

kl 11:52
Präster bjuder in imam och rabbin till predikningar
Intervju med domprosten.
http://www.etc.se/inrikes/praster-bjuder-imam-och-rabbin-till-predikningar

kl 16:37
”Helt olika berättelser kan inte alla vara sanna”
Stefan Gustavsson, Svenska evangeliska alliansen
http://www.dn.se/debatt/repliker/helt-olika-berattelser-kan-inte-alla-vara-sanna/

kl 16:38
”Vår kyrka måste våga vara kyrka”
Erik J Andersson, Evangelisk luthersk mission
http://www.dn.se/debatt/repliker/var-kyrka-maste-vaga-vara-kyrka/

Några förtydliganden
Domkyrkokomminister Ulf Lindgren kommenterar debattartikeln på Katedralakademins blogg, och förtydligar hur gudstjänsterna med de inbjudna gästerna ska gå till. Det handlar om en kristen gudstjänst med ”dialogpredikan” som vid olika tillfällen ska hållas tillsammans med en imam, en rabbin resp. en katolsk nunna.
http://blogg.svenskakyrkan.se/katedralakademin/2015/08/19/nagra-fortydliganden/

Försåtlig ton i Storkyrkoprästernas debattartikel
Sofia Lilly Jönsson underkänner domkyrkoprästernas argumentation.
http://tidskriftenevangelium.se/blogg/forsatlig-ton-i-storkyrkoprasternas-debattartikel/

Metareligion
Per Parbring menar att uppfattningen att flera olika religioner kan vara vägar till Gud är en ny religion, en metareligion.
https://teologinorr.wordpress.com/2015/08/19/metareligion/

Vad handlar gudstro om?
Birger Schlaug har den icke-troendes definition av vad religion är, den som stämmer bäst överens med fundamentalisternas. Därför tycker han förstås att storkyrkoprästerna resonerar konstigt.
http://schlaug.blogspot.se/2015/08/vad-handlar-gudstro-om.html

Miljontals döda människor och hundratals utrotade religioner senare: ”Kyrkan måste vara öppen för andra religioner
Humanistbloggen är, som väntat, inte så positiv.
http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/08/miljontals-doda-manniskor-och.html

Torsdag 20/8
”Dags för Svenska kyrkan att bestämma sig för vad man tror på”
Göran Fjällborg, tidigare pingstpastor nu ortodox
http://www.dn.se/debatt/repliker/dags-for-svenska-kyrkan-att-bestamma-sig-for-vad-man-tror-pa/

Kristen tro är inte en tradition bland andra
Varningsflagg behövs när religionsdialog blir synkretism, skriver Elisabeth Sandlund i en ledartext.
http://www.dagen.se/ledare/kristen-tro-%C3%A4r-inte-en-tradition-bland-andra-1.385519

Hans Ulfvebrand: Jesus är inte enda vägen till Gud
Filmad intervju med Hans Ulfvebrand samt intervju i text med Stockholms biskop Eva Brunne, som ger storkyrkoprästerna sitt stöd.
http://www.dagen.se/hans-ulfvebrand-jesus-%C3%A4r-inte-enda-v%C3%A4gen-till-gud-1.385532

Den teologiskt sett ömma punkten är väl Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud?

– Fast det är ett anspråk som Johannesevangelisten har, och som han lägger i Jesu mun. Det anspråket är som om jag säger till min fru ”du är den finaste i världen”, det säger jag i ett kärleksspråk till henne men jag kan inte veta om hon är bäst i världen.

Expert: ”Alla gör anspråk på Nathan Söderblom”
Biskop emeritus Jonas Jonson yttrar sig i egenskap av Söderblom-expert.
http://www.dagen.se/expert-alla-g%C3%B6r-anspr%C3%A5k-p%C3%A5-nathan-s%C3%B6derblom-1.385539

– Frågor om mötet med andra religioner var inte aktuellt på Nathan Söderbloms tid. När han levde fanns det inte några företrädare för andra religioner i Sverige, förutom ett litet antal judar, säger Jonas Jonson, biskop emeritus, som förra året utkom med en biografi om Nathan Söderblom.

Jonas Jonson tycker ändå att frågeställningen som debattörerna tar upp är intressant. För även om Nathan Söderblom verkade inom en kristen kontext så var han samtidigt övertygad om att Gud uppenbarat sig på olika sätt i historien, även för människor med annan tro.

– Samtidigt fanns det för Nathan Söderblom bara en väg till frälsning, genom Kristi kors. Det är kulmen, klimax på religionshistorien, Kristusuppenbarelsen, det är den allt syftar fram emot, säger Jonas Jonson.

Vad säger du om att debattörerna använder Nathan Söderblom som språngbräda för sina idéer?

– Det har väldigt många gjort. Alla vill ha Nathan Söderblom med sig. Det har varit ett stort forskningsproblem, alla gör anspråk på Söderblom, säger Jonas Jonson.

Religionsdialog är inte att överge sin egen lära
Ledare i Barometern (Oskarshamns-Tidningen?) signerad Jacob Sidenvall.
http://www.barometern.se/ledare/religionsdialog-ar-inte-att-overge-sin-egen-lara/

Krönika: Kyrkan i självutplåningens land
http://www.jp.se/article/kronika-kyrkan-i-sjalvutplaningens-land/

I Mellanöstern brinner kyrkor och kristendomen får dagligen nya martyrer. I Sverige överges kyrkorna sedan predikstolarna har blivit plattformar för politiska pamfletter.

1900-talets stadsplanerare trodde att de genom sina saneringar skulle skapa en ny typ av städer för en ny typ av människa.

Med facit i hand är det få som riktar någon tacksamhet till de politiker och tjänstemän som lät grävskoporna gå loss på den historiska bebyggelsen.

På motsvarande sätt är det tveksamt om någon kommer att minnas dagens kyrkliga ledning med någon större värme sedan deras politiska projekt i toleransens och vidsynthetens namn slutligen avskaffat kristendomen och tömt kyrkorummen på besökare.

Man skall icke missbruka Nathan Söderbloms namn
Ledare i Smålandsposten signerad Edvard Hollertz
http://www.smp.se/ledare/man-skall-icke-missbruka-nathan-soderbloms-namn/

Fredag 21/8
”Människosynen viktigare än vägen till Gud”
David Heith-Stade, teolog i Lund, menar att de fem domkyrkoprästerna resonerar utifrån en alltför protestantisk syn på vad som är viktigt i religion, det vill säga de har sitt eget synsätt i centrum på ett sätt som inte är optimalt för religionsdialog.
http://www.dn.se/debatt/repliker/manniskosynen-viktigare-an-vagen-till-gud/

Både ris och ros för utspel om religionsdialog
Kortfattad intervju med domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/bade-ris-och-ros-utspel-om-religionsdialog

Hans Ulfvebrand tycker inte att han och kollegorna uppmanar till religionsblandning.

– Vi har en regelrätt kristen gudstjänst, sen reflekterar vi kring frågor om fred och försoning.

– Det är ingen sammanblandning utan en dialog utifrån vår kristna tro.

”Vanlig hållning i Svenska kyrkan är att vi ska visa på Jesus som vägen till frälsning”
Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten vid kyrkokansliet i Uppsala
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/vanlig-hallning-i-svenska-kyrkan-ar-att-vi-ska-visa-pa-jesus-som-vagen-till-fralsning

– Det finns ingen officiellt fastslagen linje i den frågan, men en vanlig hållning är att vi ska visa på Jesus som vägen till frälsning, det är vårt ”mandat”. Men det är inte vår uppgift att sätta gränser för Guds verk.

– Vi bejakar också de positiva andliga och kulturella värden som finns i andra religioner, sådant som fredssträvan, alla människors lika värde, vördnad för Gud och för skapelsen, och vi låter det bli en grund för ett samarbete för världens och människors väl.

”Nathan Söderblom vantolkad”
Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria, menar att storkyrkoprästerna utnyttjar Söderblom på ett tveksamt sätt då den gamle ärkebiskopen sysslade med ekumenik men inte religionsdialog med icke-kristna.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/nathan-soderblom-vantolkad

De nobbar multireligiös gudstjänst
Sammanfattning av några miniintervjuer, huvudsakligen med människor från mer biblicistiska delar av Svenska kyrkan.
http://www.dagen.se/de-nobbar-multireligi%C3%B6s-gudstj%C3%A4nst-1.386098

WEBB-TV: Rätt eller fel att fira gudstjänst med andra religioner?
Minidebatt mellan Hans Ulfvebrand och Elisabeth Sandlund.
http://www.dagen.se/webb-tv-r%C3%A4tt-eller-fel-att-fira-gudstj%C3%A4nst-med-andra-religioner-1.386102

Många frågor kring prästers gudssyn
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/08/21/Manga-fragor-kring-prasters-gudssyn/

När domprost Hans Ulfvebrand möter Världen idag verkar han lite förbluffad över den upprördhet som debattartikeln orsakat.

– Det blir lite arbetsamt när vi som kristna går och känner på varandras trostemperatur, så att säga. Det handlar ju om att ha respekt för att Kristus har olika vägar till oss människor, säger han, och tillägger att det inte handlar om något slags förutsättningslös religionsblandning.

– De som bemöter oss läser inte in att vi tror på dialog utifrån vår kristna tro.

Vågar bibeltroende kyrkor ta avstånd från Svenska kyrkan?
Micael Grenholm
https://helapingsten.wordpress.com/2015/08/21/vagar-bibeltroende-kyrkor-ta-avstand-fran-svenska-kyrkan/

Jag skulle vilja skicka en utmaning till ledarskapen för EFK, Pingst, Katolska kyrkan, Frälsningsarmén och andra församlingsrörelser som håller med Petrus om att endast Jesus ger frälsning: ta avstånd från Svenska kyrkan. Om vi kan hålla ute Jehovas vittnen från ekumeniska samarbeten för att de förnekar Jesu gudom bör vi definitivt hålla Svenska kyrkan ute när de nu öppnar upp för att Jesus inte behövs för frälsning överhuvudtaget. Hälsa dem att de är välkomna in i värmen när de ställer sig bakom kristendomen igen.

Några tankar inför helgen
Mikael Karlendal, EFS-pastor med pingstförflutet
http://www.mikaelkarlendal.se/2015/08/21/nagra-tankar-infor-helgen/

Den religionsrelativism som dessa präster från Stockholm gav uttryck för i DN-artikeln är en heresi. Det är inte kristen tro. Det beslut om att ändra äktenskapssynen till att omfatta även homosexuella par och införa sådana vigslar är också heresi. Det mesta av det som kallas feministteologi ingår likaså i detta – att kalla Gud för moder är en annan religion, liksom alla hbtq-certifieringar och så kallade regnbågsmässor. Allt detta är en främmande religion och det är inte kristendom. Jag ställer mig personligen väldigt frågande inför att man inom något man kallar en kristen kyrka har präster och biskopar som företräder en annan religion.

Lördag 22/8
Bristande exegetik
Per Parbring kritiserar domprost Ulfvebrands avfärdande av att Jesus skulle vara den enda vägen till Gud – intervjun med film i Dagen 20/8 – som dålig exegetik.
https://teologinorr.wordpress.com/2015/08/22/bristande-exegetik/

Söndag 23/8
Allting flyter i Svenska kyrkan
Ledare signerad Maria Ludvigsson
http://www.svd.se/allting-flyter-i-svenska-kyrkan

När kristen tro inte längre är kristen
Marcus Birro joinar skälla-på-storkyrkopräster-kören, och går fort över till vinkeln att Svenska kyrkan inte bryr sig om de kristna moderna martyrerna ute i världen.
När kristen tro inte längre är kristen

Förnekelsens teologi
Patrik Pettersson om domkyrkoprästerna och biskop Spong.
http://kyrkligating.blogspot.se/2015/08/324-fornekelsens-teologi.html

Måndag 24/8
Religionens problematiska ”återkomst”
Om dikeskörning och dikesreligion. Elisabeth Öberg Hansén kommenterar Maria Ludvigssons ledare i SvD.
http://medsofos.blogspot.se/2015/08/religionens-problematiska-aterkomst.html

Tisdag 25/8
”Nathan Söderblom var ingen vän av islam”
Religionsläraren Gunnel Wahlström menar att storkyrkoprästernas bild av Nathan Söderblom är felaktig.
http://www.dn.se/debatt/repliker/nathan-soderblom-var-ingen-van-av-islam/

Kristus och religionerna
Per Beskow, katolik och religionshistoriker, menar (precis som jag och mina bloggkommenterare) att anhängare av olika monoteistiska religioner rimligen måste anse att de har samma Gud; annars har de erkänt existensen av flera gudar. (Tack, PB.) Han tycker också att storkyrkoprästernas förslag bara försämrar relationerna mellan samfunden. (Han verkar utgå från att det handlar om gemensam gudstjänst – ett intryck man onekligen fick av den ursprungliga debattartikeln, och som korrigerades först på Katedralakademins blogg.)
http://www.dagen.se/debatt/kristus-och-religionerna-1.387343

En Jesusväg mellan dikena
Carl-Henrik Jaktlund tar upp dikesmetaforen från Öberg Hanséns blogg (alt. uppfinner den på nytt) och skriver
http://www.dagen.se/kronikor/en-jesusv%C3%A4g-mellan-dikena-1.387355

vid sidan om strömningen som gärna skapar ett bredare alternativ uppenbaras de stråk som håller hårt i den smala vägen med de exklusiva anspråken men som – genom att oroligt och hårt vaka över vart gränserna går och vad som är tillåtet – riskerar att gestalta en Gud som upplevs rädd, trist, otrygg och allmänt ickeälskvärd. En liten ängslig Gud som sitter med sina hårda principer och avfärdar människor för att de inte tror precis enligt den mönsterbild han gett dem.

Finns det en tredje väg mellan dessa diken?

Fördjupa religionsdialogen
Debattartikel i Jönköpingsposten av kyrkoherde Hans Boeryd, som svar på ledaren i samma tidning 20/8.
http://www.jp.se/article/debatt-fordjupa-religionsdialogen/

Svenska kyrkans framtid och frikyrkans respons
Micael Grenholm förtydligar sig, menar att frikyrkliga ledare borde markera mot Svenska kyrkan och går vidare till fler exempel än det storkyrkliga.
https://helapingsten.wordpress.com/2015/08/25/svenska-kyrkans-framtid-och-frikyrkans-respons/

Onsdag 26/8
Söderbloms teologi var en stor katastrof
Lars Borgström, präst i en av de lutherska frikyrkorna, påpekar att klassiska bibeltrogna (hans uttryck) inte har något skäl att hylla Nathan Söderblom eftersom han var den som mer än någon annan spritt liberalteologin i Sverige.
http://www.dagen.se/debatt/s%C3%B6derbloms-teologi-var-en-stor-katastrof-1.387682

Var går gränsen för Gud?
Maria Scharffenberg, Svenska kyrkans kyrkoherde i Wien, bloggar om att som kristen ändå inte komma förbi korset, inte kunna säga att kristendomen bara är ett sätt av flera att nå Gud. Till stöd citerar hon – voilá! – Nathan Söderblom.
http://wien.scharffenberg.eu/var-gar-gransen-for-gud/

Ingenstädes är vissheten om Guds väsen starkare och renare än hos Jesus. Hos ingen har denna visshet på ett personligt och verkningsfullare sätt genomträngt hela varelsen. Ingen är därför uppenbarelse som Han. Hos ingen annan skimrar det gudomliga lika starkt igenom.

Parsmos penna

#Parsmospenna om den breda porten. #humor #svenskakyrkan #tecknat

A post shared by Tidningen Dagen (@tidningendagen) on

 

 

Torsdag 27/8

Ska Svenska kyrkan välkomna andra religioner?
Debatt i P1:s ”Människor och tro” mellan domprost Hans Ulfvebrand, Stefan Gustavsson och Sofia Lilly Jönsson.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6240737
Min sammanfattning av debatten: https://rebellasandra.wordpress.com/2015/08/27/storkyrkodebatt-utan-mote/

Är alla religioner lika bra?
Peter Plars.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ar-alla-religioner-lika-bra

Man undrar om skribenterna överhuvudtaget anser att det är ett mervärde för någon att konvertera till den kristna tron. Jag undrar om man riktigt förstått eller har tillräcklig erfarenhet av vad det kristna budskapet ytterst innebär.

Det är som en försäljare som säljer världens bästa bilar som är vida överlägsna alla andra men man vet inte om det eller vågar inte berätta det. I stället välkomnar man konkurrenter in i sin egen bilhall.

Domkyrkopräster anmälda till domkapitlet i Stockholm
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/domkyrkopraster-anmalda-till-domkapitlet-i-stockholm

En anmälan av det här slaget leder mycket sällan till någon åtgärd, eftersom yttrandefriheten gäller även för präster.

Fem präster anmälda till domkapitlet
Artikel inkl. kort intervju med Oloph Bexell, präst och professor emeritus i kyrkohistoria, om domkapitlets roll vid hantering av anmälan.
http://www.dagen.se/fem-pr%C3%A4ster-anm%C3%A4lda-till-domkapitlet-1.388127

Guds olika vägar till sig
Dan Korn, ortodox rabbin i Manchester, menar att upprördheten även bland sekulära svenskar kanske lika mycket som något annat handlar om att man uppfattar en brist på stolthet hos Svenska kyrkans företrädare.
http://www.dagen.se/debatt/guds-olika-v%C3%A4gar-till-sig-1.388103

Om vi vandrar våra olika vägar, fast övertygade om att vi äger sanningen, kan vi samtidigt inse att andra har sina sanningar.

Det innebär inte alls att man måste lägga sig platt inför andras religiösa tro, utan vi kan i stället var för sig stå upp i stolthet för våra respektive olika traditioner och olika vägar till Gud. Följer vi de vägarna, så möts vi en dag.

Fel utropa synkretism
Katoliken Iréne Nordgren menar att exv. Elisabeth Sandlund som anklagar storkyrkoprästerna för synkretism läser dem fel.
http://www.dagen.se/debatt/fel-utropa-synkretism-1.388106?

Är Jesus den enda vägen?
Bloggaren Maria Cruz om den kristna försoningsläran.
https://mariakcruz.wordpress.com/2015/08/27/ar-jesus-den-enda-vagen/

om det nu inte bara finns en väg till Gud – genom Jesus, på grund av hans död och uppståndelse – kan åtminstone jag bara se att kristendomens Gudsbild blir fasansfull. Den Gud som låter sin ende son lida och dö, om det finns andra alternativ, är en grym Gud. En Gud som långt ifrån kan kalla sig en god far.

Anna Karin Hammar på Twitter
https://twitter.com/annakarin1951/status/636972682014294016

Den svåra konsten att föra dialog
Jesuitpater Ulf Jonsson menar att storkyrkoprästernas debattartikel utgår från alltför förenklade utgångspunkter (i klartext: är för naiv) för att leda någonvart. Jonsson påstår också, sådär i förbifarten, att Nathan Söderblom inte bjöd in Katolska kyrkan till det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Alla svenskkyrkliga som skriver om det stora ekumeniska mötet skriver ”katolikerna kom inte”, så endera sidan har friserat historien utifrån sin tolkning av hur det bör ha gått till. Frågan är bara vilken.
http://signum.se/den-svara-konsten-att-fora-dialog/

Fredag 28/8
Den svenske domprostens drömgud
Torben Bramming, dansk präst
http://www.dagen.se/debatt/den-svenske-domprostens-dr%C3%B6mgud-1.388455

Domkyrkan och kyrkans dom
Ledare av Lukas Berggren
http://www.varldenidag.se//ledare/2015/08/28/Lukas-Berggren-Domkyrkan-och-kyrkans-dom/

Präster anmälda till domkapitlet
Rubriken är lite felvisande. Artikeln behandlar huvdsakligen radiodebatten dagen innan, och upplyser också som att Stefan Gustavsson och Hans Ulfvebrand kommer att mötas i programmet ”Debatt” i SVT. Jag vet fortfarande inte om ”marknadsföring” var skälet till utspelet, men om så har det lyckats…
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/08/28/Praster-anmalda-till-domkapitlet/

Lördag 29 augusti
Imam till Storkyrkan i Stockholm
Domkyrkokomminister Ulf Lindgren berättar om söndagens gudstjänst.
http://www.dagen.se/imam-till-storkyrkan-i-stockholm-1.389714

Efter min predikan ska vi ha ett kort samtal om rädsla och goda gärningar, berättar Ulf Lindgren för Dagen.

Frågor till Stockholms domkyrkoförsamling
Prästen Annika Borg har mejlat domprost Ulfvebrand några frågor kring religionsdialog och församlingens verksamhet.
https://kristenopinion.wordpress.com/2015/08/29/fragor-till-stockholms-domkyrkoforsamling/

Söndag 30/8
Se imamen tala om koranen under högmässan
Webb-TV.
http://www.dagen.se/se-imamen-tala-om-koranen-under-h%C3%B6gm%C3%A4ssan-1.389797

”Helt fel att bjuda in en imam att predika det muslimska budskapet”
Webb-TV. Tre personer intervjuas efter högmässan: en som är negativ, och två positiva. Dagen har valt ett citat från den negativa till rubrik, istället för exv. något ur detta.
http://www.dagen.se/helt-fel-att-bjuda-in-en-imam-att-predika-det-muslimska-budskapet-1.389796

– Hur upplevade du den här dialogen?
– Spännande. Jag undrade lite hur långt man har kommit i den svenska kyrkan med dialogarbetet, och i Stockholms socken.
– Du tillhör inte den svenska kyrkan?
– Nej, jag tillhör den norska kyrkan. Jag har bott i Norge i väldigt många år nu.
– Vad är den norska erfarenheten av att ha den här typen av dialog mellan religionerna?
– Jag bor i en socken där den kristna kyrkan är i minoritet. Så vi är alldeles tvungna att arbeta tillsammans. Så vi har imamen i kyrkan flera gånger per år, och vår präst är i moskén flera gånger per år. Vi har ett samarbete i samband med ramadan, där vi kommer och äter iftar-middag tillsammans med muslimerna. Så vi har mycket samarbete.

Tisdag 1/9
Om öppenheten för andra religioner
Klaus Misgeld, skriver om tillfällen då muslimer helt konfliktlöst bett i kristna kyrkolokaler.
http://signum.se/om-oppenheten-for-andra-religioner/
Religionsdialog, ja – gudstjänster, nej
Domprost emeritus (i Göteborg, om jag googlat rätt) Kjell Ove Nilsson yttrar sig emot blandade gudstjänster, men menar också att debatten är en stor i ett vattenglas.
http://www.dagen.se/debatt/religionsdialog-ja-gudstj%C3%A4nster-nej-1.390414

Imamens ord under högmässan
Korta utdrag ur ”dialogpredikan”, som Dagen redan lagt upp som webb-TV.
http://www.dagen.se/imamens-ord-under-h%C3%B6gm%C3%A4ssan-1.390241

Tisdag 1/9
Detta sade imamen i Storkyrkan
Domkyrkokomminister Ulf Lindgren gör ett sammandrag av dialogpredikan, och länkar även till en ljudinspelning (med mycket mycket bättre ljudkvalité än tidningen Dagens video).
http://blogg.svenskakyrkan.se/katedralakademin/2015/09/01/detta-sade-imamen-i-storkyrkan/

”Blanda inte in andra religioner i en gudstjänst”
Citat ur den korta intervju som sedan tidigare ligger på Dagen webb-TV.
http://www.dagen.se/blanda-inte-in-andra-religioner-i-en-gudstj%C3%A4nst-1.390243

Torsdag 3/9
Religionsdialog kräver ett tydligt ja till Kristus
Britta Häll menar i sin ledare att debattartikeln var olämpligt polariserad och att dialogmomentet med imamen hellre kunde ha hållits utanför gudstjänsten.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/religionsdialog-kraver-ett-tydligt-ja-till-kristus

Som grund för religionsdialogen behöver Svenska kyrkan göra ett tydligt ställningstagande för Kristus, parat med ödmjukhet inför både egna och andras sanningsanspråk. Gärna helig avund, som Krister Stendahl rekommenderade i mötet med andra religioner. Men också helig partiskhet.

Bortse från religiösa barriärer
Gunnar Nilsson, teolog
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/bortse-fran-religiosa-barriarer

Kyrkans tidning har dessutom ett uppslag om storkyrkodebaclet i papperstidningen, som (åtminstone inte än) återfinns på nätet, där bland andra Eskil Franck och Antje Jackelén medverkar.

Fredag 4/9
Söderblom i religionsdialogen
Bloggardag alias Dag Sandahl citerar några mindre vackra saker som Nathan Söderblom sagt om islam.
http://bloggardag.blogspot.se/2015/09/soderblom-i-religionsdialogen.html

Måndag 7/9
Några mer eftertänksamma debattinlägg, av det slag som ofta kommer i en hetsigare debatts slutskede och brukar vara lätta att missa.

Enheten i Kristus
Ludvid Lindelöv funderar över hur jesusorden ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” kan tolkas idag.
http://www.areopagen.se/2015/09/07/enheten-i-kristus/

Vad är sanning?
Johan Blix om sanningsbegrepp och huruvida det kan finnas andra vägar till Gud än genom Kristus.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vad-ar-sanning

Därför är Nathan Söderbloms tankar om religion aktuella i dag
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-ar-nathan-soderbloms-tankar-om-religion-aktuella-i-dag/

Ärkebiskopen Nathan Söderblom hade en ­öppen syn på religion. Om han hade varit med i det pågående religionssamtalet i Sverige skulle han ha uppmuntrat till samarbete på alla nivåer för fredens skull – utan att för den skull tona ner sin identitet som kristen, skriver Jonas Jonsson.

Annonser

2 thoughts on “Storkyrkodebaclet: Länksamling

  1. Ping: Läran som A och O, eller inte | Rebellas andra

  2. Ping: Osanna saker som folk säger om Svenska kyrkan | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s